> > Akt-notarialny

Akt notarialny

Bardzo ważnym dokumentem urzędowym sporządzanym przez notariusza jest akt notarialny. Jest on spisywany na wniosek stron, które pragną lub są zobowiązane, aby w taki sposób udokumentować przeprowadzenie ściśle określonej czynności.

Co powinien zawierać akt notarialny?

Akt notarialny może zostać spisany tylko w obecności notariusza. Dokument pozostaje w kancelarii notarialnej, a strony otrzymują odpisy aktu, które są jego wierną kopią i mają pełną moc prawną.

Akt notarialny powinien zawierać między innymi:

  • dokładną datę sporządzenia zapisaną zarówno cyfrowo, jak i słownie;
  • miejsce sporządzenia – dokładne, lub samą nazwę miejscowości;
  • dane notariusza oraz w razie sporządzenia aktu przez zastępcę, również jego imię i nazwisko;
  • siedzibę kancelarii notarialnej;
  • dane osobowe oraz imiona rodziców podmiotów biorących udział w akcie;
  • dane osobowe osób podejmujących działania w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli albo pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu;
  • na żądanie stron, stwierdzenie istotnych okoliczności, które miały miejsce podczas sporządzania aktu,
  • stwierdzenie o odczytaniu, przyjęciu oraz podpisaniu aktu;
  • podpisy osób będących stronami aktu oraz wszystkich obecnych przy jego sporządzaniu;
  • podpis notariusza.

Wszystkie wpisy do aktu notarialnego posiadają indywidualny numer, który zostaje wpisany do repetytorium. Notariusz ma obowiązek przekazania wypisów aktów notarialnych do odpowiednich instytucji państwowych.

Kiedy sporządzenie aktu notarialnego jest wymagane?

Sporządzenie aktu notarialnego jest szczególnie wymagane w przypadku przekazywania praw własności do nieruchomości przy dokonywaniu jej sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazywania dóbr materialnych. Ponadto akt notarialny powinien zostać spisany w razie wystąpienia chęci ustanowienia użytkowania wieczystego lub odrębnej własności lokalu, a także w przypadku umów spółek.