20150903_150728[1]

Opłaty

Za dokonanie czynności Notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej przewidziane za daną czynność w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz wynagrodzenia Notariusz pobiera podatki i opłaty:

  • podatek od towarów i usług (VAT) – od wynagrodzenia pobranego za dokonanie czynności notarialnej – na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,

  • podatek od czynności cywilnoprawnych – od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego – na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,

  • podatek od spadków i darowizn – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie – na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,

  • opłaty sądowe – w przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierającego w swej treści wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegającego opłacie sądowej – w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Pobrane podatki i opłaty przekazywane są przez Notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Wszelkie informacje w zakresie czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii udzielane są bezpłatnie.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty z Kancelarią, bądź w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.