1. Home
  2. /
  3. Blog
  4. /
  5. Elementy składowe aktu notarialnego

Elementy składowe aktu notarialnego

Akt notarialny jest dokumentem szczególnej wagi. Może być spisany wyłącznie w obecności notariusza na wniosek stron, które chcą w taki sposób udokumentować przeprowadzenie określonej czynności prawnej. W formie aktu notarialnego możemy spisać zarówno dokumenty, które wymagają zachowanie takiego statusu dla swojej ważności, jak i inne, o ile nie są one sprzeczne z prawem. Aktu notarialnego wymaga choćby dysponowanie swoim prawem do nieruchomości albo złożenie oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji. Jednak w taki sposób możemy również zawierać wszelkiego typu umowy lub składać oświadczenia. Zaletą korzystania z możliwości spisania aktu notarialnego jest m.in. to, że ma on najwyższą rangę dowodową, a wszystkie zawarte w nim informacje uważa się za prawdziwe.

 

Jak podpisuje się akt notarialny

Akt notarialny podpisuje się w obecności notariusza. Zwykle ma to miejsce w kancelarii notarialnej, jednak w uzasadnionych przypadkach jest możliwe również w innych miejscach, o ile występują ważne przyczyny, dla których strona nie może się stawić przed notariuszem. Taka sytuacja zdarza się np. gdy osoba przebywa w szpitalu czy innej placówce opiekuńczej, albo jest w stanie uniemożliwiającym jej poruszanie się.

Przy dokonywaniu czynności notarialnej notariusz jest obowiązany stwierdzić tożsamość osób biorących udział w czynności. Stwierdzenie powinno nastąpić na podstawie prawem przewidzianych dokumentów, a w braku takich dokumentów – w sposób wyłączający wszelką wątpliwość co do określenia tożsamości osoby biorącej udział w czynności notarialnej. Sposób stwierdzenia tożsamości notariusz określa w sporządzonym dokumencie.

Zobacz więcej: a czym polega umowa o dożywocie?

Notariuszowi nie wolno dokonywać czynności notarialnej, jeżeli poweźmie wątpliwość, czy strona czynności notarialnej ma zdolność do czynności prawnych.

 

Co jest w akcie notarialnym? 

Akt notarialny powinien zawierać:

1) dzień, miesiąc i rok sporządzenia aktu, a w razie potrzeby lub na żądanie strony – godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu;

2) miejsce sporządzenia aktu;

3) imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza, a jeżeli akt sporządziła osoba wyznaczona do zastępstwa notariusza lub upoważniona do dokonywania czynności notarialnych – nadto imię i nazwisko tej osoby;

4) imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu;

4a) jeżeli obejmuje nabycie nieruchomości przez cudzoziemca lub objęcie lub nabycie przez niego udziałów, akcji lub ogółu praw i obowiązków w spółce handlowej z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku osoby fizycznej – informację o jej obywatelstwie, a w przypadku podmiotu z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – określenie lub oświadczenie, czy podmiot ten jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, wraz z uzasadnieniem;

5) oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty;

6) stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu;

7) stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany;

8) podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu;

9) podpis notariusza.

 

Kancelaria Notarialna Ewa Wesołowska

tel. (56) 621 00 87, e-mail: kancelaria@notariusztorun.pl
Rynek Nowomiejski 25/1, 87-100 Toruń - woj. kujawsko-pomorskie
NIP: 8882775551
spadkodawcy i krewnych