> > Dziedziczenie

Dziedziczenie

Posiadanie majątku wiąże się bezpośrednio z jego dziedziczeniem. Posiadacz może zadecydować, komu po jego śmierci zostanie przydzielony majątek poprzez sporządzenie testamentu u notariusza. Testament notarialny jest czynnością prawną o wysokim stopniu sformalizowania, który pozwala na dokładne zarządzenie, komu zostanie przydzielona własność. W przypadku niesporządzenia testamentu majątek zostaje podzielony zgodnie z obowiązującymi przepisami kodeksu cywilnego. Jako doświadczony notariusz świadczę kompleksowe czynności notarialne w zakresie spraw związanych z dziedziczeniem.

Dlaczego warto sporządzić testament?

Testament notarialny jest bezpieczną formą rozporządzania swoim majątkiem, gdyż spadkodawca ma prawo do wprowadzania zmian oraz całkowitego lub częściowego odwołania w każdym momencie życia. Obowiązkiem notariusza jest sporządzenie testamentu w pełni zgodnego z przepisami prawa oraz wolą spadkodawcy. Oryginał dokumentu jest zawsze przechowywany przez kancelarię notarialną, a spadkodawcy przysługuje otrzymanie odpisu testamentu będącego jego wierną kopią i posiadającego pełną moc prawną.

Akt poświadczenia dziedziczenia

Formą aktu, która potwierdza tożsamość oraz udział spadkobierców w spadku jest poświadczenie dziedziczenia. Posiadanie takiego dokumentu nie jest obowiązkowe, jednak znacznie ułatwia uzyskanie praw do majątku po zmarłym. Dzięki niemu spadkobiercy nie muszą wstępować na drogę postępowania sądowego potwierdzającego ich udział w spadku.

Poświadczenie dziedziczenia musi obyć się w kancelarii notarialnej w obecności wszystkich spadkobierców. Dokument zyskuje moc prawną i zostaje zarejestrowany przez notariusza w Krajowej Radzie Notarialnej.