> > Oplaty

wnętrze kancelarii notarialnej

Opłaty

Za dokonanie czynności notariuszowi przysługuje wynagrodzenie, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej przewidziane za daną czynność w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej.

Oprócz wynagrodzenia Notariusz pobiera następujące podatki i opłaty:

  • podatek od towarów i usług (VAT) – od wynagrodzenia pobranego za dokonanie czynności notarialnej, na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych – od czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego, na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych,
  • podatek od spadków i darowizn – od dokonanej w formie aktu notarialnego: darowizny, umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym przedmiocie, umowy nieodpłatnego ustanowienia służebności, umowy nieodpłatnego ustanowienia użytkowania, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn,
  • opłaty sądowe – w przypadku sporządzenia aktu notarialnego zawierającego w swej treści wniosek o dokonanie wpisu w księdze wieczystej podlegającego opłacie sądowej, w wysokości określonej przepisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

Pobrane podatki i opłaty przekazywane są przez notariusza na konta bankowe odpowiednich instytucji państwowych.

Wszelkie informacje w zakresie czynności notarialnych dokonywanych w Kancelarii udzielane są bezpłatnie.

W celu ustalenia wysokości wszystkich opłat za daną czynność notarialną prosimy o kontakt osobisty z Kancelarią Notarialną, bądź w przypadku czynności mniej zawiłych – telefoniczny lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.